Profil spoločnosti

Vízia a ciele spoločnosti.
Spoločnosť NOBIUS, s.r.o. vznikla spojením schopností kvalifikovaných a skúsených odborníkov z rôznych oblastí. Budujeme ju s jasnou víziou a podnikateľskou filozofiou, ktorá vychádza z reálneho rozboru situácie na trhu.
Stanovené ciele spoločnosti chceme dosiahnuť predovšetkým dokonalou znalosťou ponúkaných produktov, využitím dlhoročných skúseností našich kľúčových pracovníkov a poskytovaním služieb v širokom rozsahu a maximálnej kvalite.
Jedným zo zásadných cieľov vlastníkov a manažmentu spoločnosti je vybudovať spoločnosť orientovanú na zákazníkov a udržiavať s nimi dlhodobé partnerské vzťahy.
Hlavné piliere, na ktorých staviame náš prístup k zákazníkom:
  1. vysoká kvalita dodávaných zariadení od svetového výrobcu
  2. úplná komplexnosť dodaných služieb – od aktívnej spolupráce so zákazníkom pri výbere požadovaných komponentov, až po uvedenie celého systému do skúšobnej prevádzky a následné odovzdanie celého systému
  3. vysoká pridaná hodnota dodávaných služieb
  4. permanentná kvalifikovaná odborná starostlivosť o zákazníka počas celej doby trvania obchodného prípadu
Spoločnosť je organizačne členená na dve divízie - NOBIUS Consulting a NOBIUS Data & Communication.
Každá z nich vyvíja samostatnú podnikateľskú činnosť a je zastúpená vysoko kvalitnými a skúsenými odborníkmi v jednotlivých oblastiach.

Tretia organizačná zložka spoločnosti zaoberajúca sa meracou technikou bola presunutá do samostatnej obchodnej spoločnosti.
Spolu s rakúskym partnerom RKG Energietechnik, GmbH sme založili novú spoločnosť Nobius Metering, s.r.o., ktorá pokračuje v činnosti materskej spoločnosti, t.j. venuje sa kvalifikovanej a komplexnej dodávke meracej techniky a súvisiacich služieb.
Vstupom významného zahraničného partnera sa zvýšila ekonomická, technologická a technicko-odborná kvalita novej spoločnosti. Zároveň sa rozšírilo portfólio ponúkaných produktov a služieb.
Na začiatok stránky