Certifikáty

Systémy manažérstva
Naša spoločnosť získala v roku 2015 certifikáty riadenia pre oblasť dodávky a inštalácie personálnych komunikačných a bezpečnostných systémov a pre dodávku a inštaláciu meračov spotreby energie a systémov diaľkového odčítania meračov:
  • ISO 9001:2008 - systém manažérstva kvality,
  • ISO 14001:2004 - systém environmentálneho manažérstva,
  • OHSAS 18001:2007 - systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci


V súvislosti so zavedením a používaním systému manažérstva kvality naša spoločnosť stanovila koncepciu kvality, zaistila vypracovanie cieľov kvality a vykonáva ich preskúmanie a plnenie. Vedenie spoločnosti zaväzuje všetkých svojich zamestnancov k dodržaniu platných dokumentov a zabezpečeniu kvality výstupov podľa požiadaviek zákazníkov. Súčasne sa zaväzuje ku kontinuálnemu zlepšovaniu systému kvality a zabezpečovaniu potrebných zdrojov pre úspešné fungovanie systému.

Environmentálny manažment podľa ISO 14001 naša spoločnosť deklaruje snahou zabezpečovať ochranu životného prostredia zvyšovaním environmentálneho povedomia svojich zamestnancov, efektívnym využívaním zdrojov a používaním moderných environmentálne priateľských technológií a postupov minimalizujúcich negatívne dopady činností spoločnosti na životné prostredie.

Zavedenim normy OHSAS 18001 v praxi naša spoločnosť pomáha zlepšovať systém bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci na všetkých úrovniach organizácie. Pomáha systematicky obmedzovať pracovné riziká, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie všetkých osôb ovplyvňovaných činnosťami, výrobkami alebo službami organizácie.
Nepriamo tým pomáha obmedziť výskyt chorôb z povolania a pracovných úrazov, minimalizovať náklady spojené s nehodami a nepriamo tým zvyšovať výkonnosť organizácie.
Zároveň môžeme pomocou certifikátu OHSAS 18001 preukázať splnenie zákonnej povinnosti v oblasti bezpečnosti práce.

Na začiatok stránky