Politika kvality

Politika kvality je vrcholovým dokumentom, ktorým sa zaväzujeme riadiť pri výkone našich činností a pri rozvoji všetkých ďalších aktivít.

Základnými záväzkami našej spoločnosti sú:

 • Dodržiavať aplikovateľné legislatívne a ďalšie záväzné požiadavky vzťahujúce sa na bezpečnosť a ochranu zdravia, ochranu životného prostredia, na environmentálne aspekty našich činností a činností, na ktoré má naša spoločnosť vplyv a na kvalitu našich výrobkov a služieb,
 • Predchádzať zraneniam a poškodeniu zdravia,
 • Predchádzať environmentálnym nehodám a znečisťovaniu životného prostredia,
 • Sústavne zlepšovať svoj systém manažérstva BOZP, OŽP a zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality a jeho procesov.

Naše priority:

 • Vybudovať spoločnosť orientovanú na zákazníkov a udržiavať s nimi dlhodobé partnerské vzťahy
 • Dosiahnuť vysokú pridanú hodnotu dodávaných služieb,
 • Poskytovať permanentnú kvalifikovanú odbornú starostlivosť o zákazníka počas celej doby trvania obchodného prípadu
 • Flexibilitou, iniciatívou a komplexnosťou dodaných služieb byť pred našou konkurenciou
 • Zabezpečiť spokojnosť našich zamestnancov

Kľúčové faktory úspechu, na ktorých staviame náš prístup k zákazníkom:

 • Technológia – použitie špičkovej techniky novej generácie od svetových výrobcov
 • Personalistika – zamestnanci s potrebnou kvalifikáciou a dlhoročnými skúsenosťami
 • Komplexnosť dodaných služieb – od aktívnej spolupráce so zákazníkom pri výbere požadovaných komponentov, až po uvedenie celého systému do skúšobnej prevádzky a následné odovzdanie celého systému
 • Marketing – úzko cielený marketing na významných klientov, použitím moderných marketingových kanálov a nástrojov
 • Manažment – zavedené projektové a procesné riadenie s efektívnym dodaním produktu a služieb

Hlavné zásady politiky kvality našej spoločnosti:

 • Presné a jasné určenie zodpovednosti a právomoci pracovníkov na jednotlivých pozíciách
 • motivovať pracovníkov k lepším výkonom a ku kvalitnej práci
 • zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov
 • zodpovednosť voči okoliu – nepoškodzovať svojou činnosťou životné prostredie a v rámci možností napomáhať rozvoju regiónu
 • neustále zlepšovať výkonnosť spoločnosti a kvalitu našich služieb
 • hlásenie sa k zodpovednosti za naše produkty a služby, predkladanie výhodných zmluvných záruk pre zákazníka
 • eliminácia vznikajúcich chýb a nedostatkov a ich okamžité odstránenie