Nové požiadavky na meranie a rozpočítanie tepla v európskej legislatíve

Novela 2018/2002/EÚ smernice 2012/27 o energetickej efektívnosti upravila požiadavky na meranie, vyúčtovanie a informovanie o vyúčtovaní tepla, teplej vody a chladu úplne novým a podrobným spôsobom. Táto téma sa ako celok oddelila od elektriny a plynu, komplexne sa doplnil chlad do celého súboru článkov a informácie sa sprehľadnili.

Device

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018 prináša najmä doplnenie nových cieľov a zavádza opatrenia na ich dosiahnutie.
Cieľom týchto opatrení je motivovať užívateľov nehnuteľností k zodpovednejšiemu zaobchádzaniu s energiami a dosiahnuť stanovené klimatické ciele, ktorých ambíciou je zlepšenie a udržateľnosť životného prostredia.
Smernica okrem iného vymedzuje podmienky pre meranie tepla, chladu a teplej úžitkovej vody u koncových odberateľov, a to vrátane pomerového merania a rozdeľovania nákladov v bytových domoch a viacúčelových budovách.
Dôležitou časťou je formulovanie požiadaviek na merače s možnosťou diaľkového odčítavania údajov. Upresnené sú tiež informácie o tom, čo všetko by malo obsahovať ročné vyúčtovanie pre konečného odberateľa.

Prehľad kľúčových záverov pre oblasť merania spotreby energií je uvedený nižšie:

 

Nová funkcionalita meračov spotreby energie

1

Merače inštalované do 25.10.2021

Už nainštalované merače tepla, vody a pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov, ktoré neumožňujú diaľkový odpočet, sa musia do 1.1.2027 vybaviť funkciou diaľkového odpočtu, alebo sa vymenia za zariadenia umožňujúce diaľkový odpočet s výnimkou prípadov, keď daný členský štát preukáže, že to nie je nákladovo efektívne.

2

Merače inštalované od 25.10.2021

Všetky merače tepla, vody a pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov, ktoré boli novo nainštalované po 25.10.2020, musia umožňovať diaľkový odpočet údajov.

3

Finálny termín na zmeny

Účinnosť týchto nariadení je od 1. januára 2021 do 1. januára 2027 (podľa zákona č. 419/2020 Z. z., § 32b, ods. 3). To znamená, že vlastníci meračov musia všetky uvedené zmeny uskutočniť do 1. januára 2027.

Časová frekvencia poskytovania informácií o spotrebe

4

Merače inštalované do 25.10.2021

Ak je merač alebo pomerový rozdeľovač s funkciou diaľkového odpočtu nainštalovaný do 25. 10. 2020 , vyúčtovanie alebo informácia o spotrebe sa má poskytnúť polročne.

5

Merače inštalované do 25.10.2021

Ak sa konečný spotrebiteľ rozhodol dostávať vyúčtovanie alebo informáciu o vyúčtovaní elektronicky, potom sa tieto údaje majú poskytovať štvrťročne. Konečný spotrebiteľ môže o štvrťročnú periodicitu samostatne požiadať.

6

Od 1.1.2022

Od 1. januára 2022 sa periodicita na poskytovanie údajov mení na mesačnú, avšak je to možné obmedziť pri vykurovaní alebo chladení iba na vykurovaciu alebo chladiacu sezónu.

Celé znenie dokumentov a všetky podrobné informácie nájdete v nasledujúcej tabuľke

 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti   1,4 MB
 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/2002 o energetickej efektívnosti,   520 kB
 Zákon 419/2020 Z.Z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti   290 kB